Monday, December 24, 2018

Mr. Bieu Duong Bio

Mr. Duong V. Bieu - VP Internal Affairs
Ông Dương Văn Biểu – Phó Chủ Tịch Nội Vụ/ VP of Internal Affairs
  • Sinh năm 1949 tại xã Tân Xuyên, Quận Quản Long, Tỉnh An Xuyên
  • Học tại Đại Hoc Khoa Học Cần Thơ
  • Giáo Sư Trường Trung Học Bán Công Nguyễn Hiền Năng, Tỉnh An Xuyên
  • Sĩ Quan hiện dịch Không Quân QLVNCH / Bảo trì phi cơ
  • Đến định cư tại Grand Rapids Michigan từ năm 1991
  • Phó chủ tịch Nội Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids từ 1998 đến nay.