Board of Directors
Board of Directors

Chúng tôi đang tha thiết kiêu gọi những người có khả năng vào tham gia Hội Đồng Lảnh Đạo của cộng đồng chúng ta vì đây là nòng cốt của một tổ chức bất vụ lợi. Và đễ hợp lệ với những quy luật của Liên Bang và Tiểu Bang cũng như để đủ điều kiện của một tổ chức bức vụ lợi 501c(3) thì những người của ban Hội Đồng Lảnh Đạo cần phải đạt nhửng tiêu chuẩn cần thiết.
Board Member Calling Letter / Xin xem lá thư kiêu gọi

BAN CỐ VẤN & GIÁM SÁT
  1. Nguyễn Thị Thọ
  2. Nguyễn Văn Ngữ
  3. Nguyễn Văn Dần
  4. Lê Bá Khăm
  5. Vũ Hưng
  6. Vũ Hùng
  7. Nguyễn Quang
  8. Huỳnh Trang
  9. Phạm Thị Mỹ