Monday, December 24, 2018

Mr. Lu Quach Bio


Mr. Lữ Nguyễn Quách- VP of External Affairs

  • Sinh năm 1979 tại Sóc Trang, Việt Nam.
  • Định cư tại Grand Rapids Mi từ 1990 cho đến nay
  • Đại Học Grand Rapids Community College 1997
  • Đại Học / Ferris State University 1998-2002
  • Làm tại Bosch 2000-2004
  • Làm chợ Saigon Market từ 2002 cho đến nay
  • Phó chủ tịch Ngoại Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids từ đầu năm 2018 đến nay.