Volunteering


Volunteering / Tự Nguyện

Cần những tấm lòng thiện nguyện…cho những chương trình sau đây:
1. Dạy kèm cho các em học yếu – Toán và Anh Ngữ
2. Giúp giải thích những giấy tờ liên hệ đến bảo hiểm, an sinh xã hội, đơn xin việc làm, v, v.
3. Dạy tiếng Anh cho người lớn
4. Thăm viếng và giúp đỡ những người già Việt Nam không thân nhân.
Click Here..