Goals & ObjectivesGoals & Objectives

MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHO CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA
 1. Đặt Ưu Tiên – Đấu tranh cho quyền lợi và sự đoàn kết của người Mỹ gốc Việt tại cộng đồng chúng ta là trên hết.
 2. Duy Trì Chính Nghĩa Tự Do Dân Chủ và Phát Huy Truyền Thống –  Bảo vệ chính nghĩa  tự do dân chủ, vận động, hỗ trợ tài chánh và hợp tác với các tổ chức tôn giáo để phát huy những lớp học Việt Ngữ và Lễ  hội truyền thống.
 3. Gây Dựng Tài Chánh – Xây dựng phương thức gây quỹ vững chắc và hữu hiệu:
 • Từ cá nhân của cộng đồng qua những cuộc gây quỹ.
 • Từ những cơ sở thương mại.
 • Từ những ngân quỹ trợ cấp của các cơ quan chánh quyền và cơ quan thiện nguyện.
 1. Kết Nối Với Chính Quyền – Tạo mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang để phục vụ cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tốt hơn.
 2. Kết Nối Với Cộng Đồng – Mọi người đều có quyền tham dự vào những buổi họp cộng đồng để góp ý xây dựng và những buổi họp sẽ được thông báo trước trên website.
 3. Đào Tạo Lãnh Đạo Tương Lai – Làm việc chặt chẽ với các đại học của tiểu bang Michigan, để tuyển chọn con em của chúng ta tham gia vào những công việc cộng đồng, và giúp các con em đạt được chứng chỉ tự nguyện ngỏ hầu tiếp nối thế hệ trước.
 4. Quảng Bá Truyền Thông – Xây dựng một website của cộng đồng để làm trọng điểm liên lạc.
 5. Công Khai Tài Chánh – Mọi chi thu của cộng đồng cần phải công bố trên website của Cộng Đồng.
 6. Cấp Học Bổng – Thành lập 5 cho đến 10 học bổng đại học với trị giá $500 đến $1,000 cho các con em học sinh xuất sắc có tham gia sinh hoạt trong cộng đồng của chúng ta mỗi năm.
 7. Hỗ Trợ Tiểu Thương – Hướng dẫn và cố vấn về luật pháp và hành chánh cho những tiểu doanh thương người Việt tại địa phương.
 8. Giúp Đỡ Người Già – Ban Đại Diện Cộng Đồng sẻ giúp đỡ người già qua Hội Cao Niên.
 9. Thực Hiện Ngày Việt Nam – Vận động để tổ chức Ngày Việt Nam (Vietnamese Festival) hàng năm tại Downtown Grand Rapids.
OUR GOALS AND OBJECTIVES

 1. Promoting, preserving, and defending the civil rights of Vietnamese-Americans and the unity of our community.
 2. Promoting the democratic and freedom values as well as working side by side with all other organizations to preserve our Vietnamese cultural and heritage.
 3. Develop a more effective fund raising strategy based on:
 • Individual contribution via community funding raising events.
 • Business sponsorships.
 • Charity organizations and government agencies grants.
 1. Developing a better working relationship with the local, state, and federal agencies to better serve our community.
 2. Forming a stronger and more open relationship within our community where everyone’s input is welcome at all the community meetings and such meeting will be pre-announced on the community website except those of administrative meeting.
 3. Recruiting and training future community leaders by working closely with the local colleges and universities to identify qualified leadership candidates and train them so that they can be ready to server our community.
 4. Building a community website and using it as the central-communication-hub as well as utilizing other social networking technologies to share and connect with our community more effectively and efficiently.
 5. Financial transparency is a must where every penny of expenses and income will be reported on our community website.
 6. Establishing 5 to 10 college scholarships value from $500 to $1,000 for our kids who demonstrated academic excellence and a proven record of community service.
 7. Supporting our community’s small businesses by connecting them with available resources as well as facilitating the understanding of rules and law of small business.
 8. Assisting our elderly by working closely with the local agencies and the Vietnamese Senior Organization.
 9. Promoting and organizing a Vietnamese-American Day Festival at our down town Grand Rapids
Notice: All goals and objectives are subjected to change.