Administrative Team

Administrative Team


Nguyen X.H. Phillip
Ông Nguyễn Xuân Hiển PhillipChủ Tịch / President 
 • Sinh năm 1964, tại Huế, Việt Nam.
 • Giám Đốc Công Ty Digital Marketing Solutions, LLC (2000 – hiện tại)
 • Nghề nghiệp quá khứ – Giáo sư / Adjunct Faculty Đại Học ITT Technical Institute, Jordan College
 • Cao Học / Master Kỹ Sư Vi Tính – GVSU (2004)
 • Cử Nhân Quản Trị Nhân Sự & Hành Chánh – WMU (1992)
 • Tốt nghiệp Lãnh Đạo Cộng Đồng Bất Vụ Lợi – United Ways (2007)
 • Giám Đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Grand Rapids MI (1992- 1996)
 • Thành lập Viên Đài Truyền Hình Cộng Đồng Grand Rapids MI (1997)
 • Trưởng Ban Tổ Chức Tết Cộng Đồng Grand Rapids (2009 & 2011)
 • Quản Trị Viên Hội Đồng – Trường Child Discovery Center (2006-209)
 • Hội Viên Quản Trị Cộng Đồng – Công Viên Millennium Park of Kent County (2005 – 2007)
More (English) >>
Mr. Duong V. Bieu - VP Internal Affairs
Ông Dương Văn Biểu – Phó Chủ Tịch Nội Vụ/ VP of Internal Affairs

 • Sinh năm 1949 tại xã Tân Xuyên, Quận Quản Long, Tỉnh An Xuyên
 • Học tại Đại Hoc Khoa Học Cần Thơ
 • Giáo Sư Trường Trung Học Bán Công Nguyễn Hiền Năng, Tỉnh An Xuyên
 • Sĩ Quan hiện dịch Không Quân QLVNCH / Bảo trì phi cơ
 • Đến định cư tại Grand Rapids Michigan từ năm 1991
 • Phó chủ tịch Nội Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids từ 1998 đến nay.
More (English) >>
 Ông Lữ Nguyễn Quách – Phó Chủ Tịnh Ngoại Vụ/ VP of External Affairs

 • Sinh năm 1979 tại Sóc Trang, Việt Nam.
 • Định cư tại Grand Rapids Mi từ 1990 cho đến nay
 • Đại Học Grand Rapids Community College 1997
 • Đại Học / Ferris State University 1998-2002
 • Làm tại Bosch 2000-2004
 • Làm chợ Saigon Market từ 2002 cho đến nay
 • Phó chủ tịch Ngoại Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids từ đầu năm 2018 đến nay.
Mr. Lu Quach-VP of External Affairs
Mr. Doug Milenski – Attorney Luật Sư Cố Vấn / Chief Legal Counsel More >>

     Mr. Thomas Dragt – CPA Kế Toán Cố Vấn / Accounting Counsel
More >>
                                                               TBD – Secretary / Tổng Thư Ký
More >>