Jobs


Jobs / Công Việc

Một trong những mục đích chính của văn phòng Cộng Đồng là giúp đỡ quý Đồng Hương của chúng ta tìm việc làm.  Vì tạm thời chúng ta bị giới hạn về nhân lực và ngân khoảng cho nên chúng tôi chỉ có thể giúp đăng thông tin.  Cám ơn sự cảm thông của quý vị.  Nếu quý vị biết ở cơ sở của quý vị đang làm hoặc một công ty nào đó đang tìm người, xin quý vị liên lạc với chúng tôi.

###
More Job Posting are below:
Job Postings – Xin quý vị click vào đây để xem trang tìm việc làm.